ANBI status 

"

Stichting SamenTuin Boxmeer en ANBI

Stichting SamenTuin Boxmeer is een jonge stichting en heeft de ANBI-status. Voor gulle gevers kan dit een belastingvoordeel opleveren. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

SamenTuin werkt aan samenwerking en betrokkenheid met particulieren, ondernemers, organisaties, bedrijfsleven en overheid. We nodigen hen uit om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven door zich op een of andere manier in te zetten voor SamenTuin. We ervaren nu al veel steun, zowel financieel als in natura. Alle bijdragen worden direct ingezet om de doelstellingen van SamenTuin te verwezenlijken.

Gegevens

Naam: Stichting SamenTuin Boxmeer
RSIN/fiscaal nummer: 864671027
KvK-nummer: 88530329

E-mail: info@samentuinboxmeer.nl
Postadres: Van Speyk 135, 5831 LC Boxmeer

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Brigitte Spiekman
Secretaris: Marisa Nijkamp
Penningmeester: Anton Baarslag
Algemeen: Tjeerd Heijs
Algemeen: Anjo Verhoeven

Onze doelstelling

De algemene doelstelling van SamenTuin is het realiseren van een inspirerende groene
ontmoetingsplek waar mensen door samen te werken verbindingen aangaan om een leefomgeving
te creëren waar mens en natuur in harmonie samengaan en elkaar versterken.

Onze activiteiten

De activiteiten voor plan1, het realiseren van een ecologische bloementuin, zijn gestart in 2023. Er is een haag gepland en de voorbereidingen voor de bloemenborders zijn getroffen. De activiteiten voor plan2, het realiseren van een ecologische groetentuin, bevinden zich in de voorbereidende fase.

De kernactiviteiten zijn:

  1. Het inrichten, onderhouden en exploiteren van de ecologische ontmoetingstuin (bloemen).
  2. Het inrichten, onderhouden en exploiteren van de ecologische voedsel- en ontmoetingstuin en
    verkoop van tuinproducten.
  3. Het organiseren van educatieve activiteiten.

Ons beleidsplan

Het ondernemingsplan bepaalt onze koers. Daarnaast geeft het informatie aan onze toekomstige samenwerkingspartners, sponsoren, fondsen, overheid en andere geïnteresseerden.

Jaarlijks stelt het bestuur van de stichting de doelen voor het komend jaar vast. De uitvoering en evaluatie daarvan is een continu proces en wordt daarom ook jaarlijks aangepast. Er is jaarlijks een inhoudelijke en financiële verantwoording in de vorm van een  jaarverslag en financiële eindafrekening.

De stichting is op 16 december 2022 opgericht dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Ook alle vrijwilligers die activiteiten verrichten, doen dat op basis van vrijwilligheid. De stichting bouwt geen vermogen op. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt besteed conform de doelstelling van een ANBI instelling. De stichting werft fondsen en donaties bij zowel bedrijven als particulieren. Alle behaalde opbrengsten komen direct ten goede aan haar doelstelling.

De administratie wordt gevoerd door de administrateur in overleg met de penningmeester en er vindt jaarlijks een kascontrole plaats. De inkomsten en uitgaven worden beheerd door het stichtingsbestuur.